۰

اعراض پدرخوانده ها از نطفه شوم

تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۸
اعراض پدرخوانده ها از نطفه شوم
اخبار و اطلاعات رسیده از تشدید ﺍﺧﺘﻼ‌ﻓﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ «ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ» ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ حکایت دارد.

در حالی که طی روزهای اخیر اﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ «ﺯﯾﺰﻭﻥ» ﻭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﯾﺎفته و ﺷﻬﺮﮎ «ﻣﺮﺝ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ «ﺣﻤﺎﻩ» ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ، ﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ تروریست های ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ اخیر ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﮎ «ﻗﻠﻌﻪ ﺍﻟﻤﺰﯾﻒ» ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺣﻤﺎﻩ نیز ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

همچنین ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ تروریست های تکفیری ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ «ﺟﺰﻝ» ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ «ﺗﺪﻣﺮ» ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩه ﻭ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩک ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از سویی، ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ «ﺣﺎﺭ» ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ «ﺍﺩﻟﺐ» ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

بنابر این گزارش، شکست های پی در پی گروه های تروریستی حاضر در صحنه میدانی سوریه از یک سو و بروز اختلافات اساسی میان رهبران این گروه ها از سوی دیگر، عملا موجبات بروز تنش میان آنها و کشورهای حامی آنها را پدید آورده است.

در این باره ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ «ﺍﻟﻤﯿﺎﺩﯾﻦ» ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ: «ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻ‌ﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ترکیه ﺷﺪﻩ است، چنانچه این ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.»

در واقع جبهه ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ که ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﻮﺩ. ﺁﻧﭽﻪ البته ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺭﺍ در این باره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻭﻏﻠﻮ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

این اختلافات در حالی میان تروریست های نیابتی با پدرخوانده های خود بروز کرده است که نطفه شوم آنها اگرچه ابتدا با توهم و تصور نابودی محور مقاومت و حذف ایران از معادلات منطقه تشکیل شد، اما با وجود گذشت ۵ سال از این تولد نامیمون، روز به روز ناتوانی آنها نمایان تر شده و پدرخوانده ها چاره ای جز اعراض و باز کردن آنها از سر خود ندارند.

به بیان بهتر؛ از یک سو تروریست های متوهمی که روزی با هدف ایفای نقش در آینده منطقه، سرسپردگی آمریکا و مزدوران منطقه ایش را اختیار کرده و به اسم اسلام، تیغ جهالت و کینه بر روی مسلمانان کشیدند، امروز به درستی دریافته اند که تاریخ مصرفشان رو به اتمام است. از سوی دیگر اما، پدرخوانده های این تروریست های نیابتی تا حدود زیادی دریافته اند که باز هم طرح آنها برای انزوای ایران و حذف محور مقاومت از معادلات منطقه جواب نداده و تنها چیزی که از پس این همه هزینه برای آنان مانده است، جمعیت تهی مغز جنایتکاری است که هر آن امکان بازگشت به کشورهای خود را داشته و البته می توانند به راحتی آرامش و امنیت هر جامعه ای را بر هم بریزند.
مرجع : مهر
کد مطلب : ۵۳۰۵۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

کلام امیر
مَن تَرَكَ إنكارَ الْمُنكَرٍ بِقَلبِهِ و يَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الْأحياءِ؛

كسى كه منكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده ‏اى است ميان زندگان.